Chương trình đào tạo ngành CNTT hệ 4,5 năm CDIO 2020

26/08/2020

Chương trình đào tạo ngành CNTT hệ 4,5 năm CDIO rà soát chuyển đổi năm 2020 (áp dụng cho sinh viên khóa 64 trở đi)

Chuẩn đầu ra CTĐT ngành CNTT các hệ đào tạo

25/08/2020

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành CNTT các hệ đào tạo: 5 năm 2016, 2018; 4 năm CDIO 2018; 4,5 năm CDIO 2020

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin các hệ đào tạo

01/07/2020

Bản mô tả CTĐT ngành CNTT các hệ đào tạo: 5 năm 2-16; 5 năm 2018; 4 năm 2018; 4.5 năm 2020

Đề cương chi tiết các học phần ngành CNTT

01/07/2020

Danh sách đề cương chi tết các học phần ngành CNTT các hệ đào tạo: 5 năm 2016; 5 năm 2018; 4 năm 2018; 4.5 năm 2020

Chương trình đào tạo Đại học ngành CNTT_Hệ 5 năm

11/01/2020

Chương trình đào tạo Đại học ngành CNTT_Hệ 5 năm chỉnh sửa năm 2018 dành cho các khóa đào tạo từ K62 trở về trước.

Chương trình đào tạo Đại học ngành CNTT_Hệ CDIO (4 năm)

11/01/2020

Chương trình đào tạo Đại học ngành CNTT_Hệ CDIO (4 năm) xuất bản năm 2018 dành cho các khóa đào tạo từ K63 trở đi.