Thông báo về việc tổ chức kiểm tra CĐR Ngoại ngữ, CĐR Công nghệ thông tin đợt I năm học 2023-2024

22/08/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K65, K66, K67; kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đợt I năm học 2023 - 2024.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

VTV-NEWS

(http://eoffice.humg.edu.vn)

File đính kèm