GVC.TS Đào Thị Thu Vân

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Bulacan, Philippines. Hiện là Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức.