GV.TS Nguyễn Thế Lộc

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Pháp. Hiện là GV Bộ môn Công nghệ phần mềm; Phó Trưởng Phòng Đào tạo Đại học.