GV.TS Nguyễn Hoàng Long

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Úc. Hiện là Phó Trưởng Bộ môn Tin học Trắc địa; Thành viên Hội đồng khoa.