Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

10/04/2020

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Khoa CNTT trong giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030

1. Sứ mạng

Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế về Công nghệ thông tin - Truyền thông và ứng dụng trong các lĩnh vực liên ngành.

2. Tầm nhìn

Trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước và quốc tế.

3. Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Sáng tạo - Chất lượng.