Các ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng

27/02/2017

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

BẬC ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

KHOA

ĐH

 Các ngành đào tạo tại Hà Nội:

1

 Kỹ thuật dầu khí

X

 

D520604

DẦU KHÍ

2

 Kỹ thuật địa vật lý

X

 

D520502

3

 Công nghệ kỹ thuật hoá học

X

 

D510401

4

 Kỹ thuật địa chất

X

 

D520501

ĐỊA CHẤT

5

 Công nghệ kỹ thuật địa chất

 

X

C515901

6

 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

X

 

D520503

TRẮC ĐỊA

7

 Quản lý đất đai

X

 

D850103

8

 Công nghệ kỹ thuật trắc địa

 

X

C515902

9

 Kỹ thuật mỏ

X

 

D520601

MỎ

10

 Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

X

C511001

11

 Kỹ thuật tuyển khoáng

X

 

D520607

12

 Công nghệ thông tin

X

 

D480201

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13

 Công nghệ thông tin

 

X

C480201

14

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

X

 

D520216

CƠ - ĐIỆN

15

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

X

C510303

16

 Kỹ thuật điện, điện tử

X

 

D520201

17

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

X

C510301

18

 Kỹ thuật cơ khí

X

 

D520103

19

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

X

C510201

20

 Kỹ thuật công trình xây dựng

X

 

D580201

XÂY DỰNG

21

 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

 

X

C510102

22

 Kỹ thuật môi trường

X

 

D520320

MÔI TRƯỜNG

23

 Quản trị kinh doanh

X

 

D340101

KINH TẾ

24

 Kế toán

X

 

D340301

25

 Kế toán

 

X

C340301

 Các ngành đào tạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

26

 Kỹ thuật dầu khí

X

 

D520604

DẦU KHÍ

27

 Kỹ thuật địa vật lý

X

 

D520502

28

 Công nghệ kỹ thuật hoá học

X

 

D510401

29

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

X

 

D520216

CƠ - ĐIỆN

30

 Kỹ thuật điện, điện tử

X

 

D520201

31

 Kỹ thuật mỏ

X

 

D520601

MỎ

 Các ngành đào tạo tại tỉnh Quảng Ninh:

32

 Kỹ thuật mỏ

X

 

D520601

MỎ

33

 Quản trị kinh doanh

X

 

D340101

KINH TẾ

34

 Kế toán

X

 

D340301