GVC.TS Diêm Công Hoàng

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản. Hiện là Trưởng Bộ môn Mạng máy tính; Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận khoa; thành viên Hội đồng khoa