Nguyễn Xuân Kha

04/09/2019

Phó giám đốc trung tâm ứng dụng và chuyển giao địa chính phía nam. Tham gia thiết kế, xây dựng, hoàn thiện phần mềm ViLIS 2.0; triển khai ViLIS 2.0 cho các tỉnh phía Nam và các tỉnh thuộc dự án VLAP; phụ trách kỹ thuật cho các dự án của Trung tâm về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các tỉnh phía Nam. Kha là cựu sinh viên khóa 47