Thông báo

Chương trình đào tạo

09/10/2016

Các chương trình đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Các ngành đào tạo:

 

Khoa quản lý

Chương trình đào tạo theo tín chỉ

Cao đẳng

Liên thông

(Sử dụng cho K58,59)

Đại học

 Mỏ

 C511001

 Khai thác

 D520601, D520607

 Địa chất

 C515901

 Địa chất

 D520501

 Trắc địa

 C515902

 Địa chính

 D520503, D850103

 Dầu khí

 

 Lọc hóa dầu

D520502, D520604, D510401

 Kinh tế

 C340301

 Quản trị KD

 Kế toán

D340301, D340101

Công nghệ thông tin

 C480201

 Công nghệ phần mềm

 D480201

 Cơ - Điện

C510303,C510301, C510201

 Điện khí hóa,

 Điện-Điện tử

 Tự động hóa

D520216, D520201, D520103

 Xây dựng

 C510102

 Xây dựng dân dụng và  CN

 D580201

 Môi trường

 C510406

 

 D520320

 

Nội dung chi tiết của các chương trình đào tạo xem trong các tệp đính kèm.