Giới thiệu

Văn phòng: Phòng 711, tầng 7 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3838-7570

Email: congnghethongtin@humg.edu.vn

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng khoa Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2018 – 2023 được thành lập theo Quyết định số 1255/QĐ-MĐC ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hội đồng khoa gồm 17 thành viên, bao gồm: Trưởng khoa, các Phó Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, GS, PGS và một số giảng viên là những người có trình độ, kinh nghiệm và uy tín, đại diện đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến phát triển chuyên môn của Khoa.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Hội đồng Khoa trong Trường Đại học được quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg như sau:

a) Hội đồng Khoa được thành lập để tư vấn cho Trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại Khoản 1 Điều này; tư vấn cho Trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Khoa. Hội đồng Khoa có Chủ tịch Hội đồng Khoa và các thành viên do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa; có số lượng thành viên là số lẻ và có tối thiểu 7 thành viên, gồm: Trưởng khoa, các Phó Trưởng khoa, các Trưởng Bộ môn, một số giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài trường có trình độ và kinh nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa (nếu cần thiết);

b) Chủ tịch Hội đồng Khoa do Hội đồng Khoa bầu trong số các thành viên Hội đồng Khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng Khoa đồng ý;

c) Hội đồng Khoa họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên hội đồng ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản cuộc họp của Hội đồng Khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của Trưởng khoa khi trình Hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Khoa;

d) Số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa Khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2018 - 2023: