Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ngành: Địa Tin học)

10/01/2020

Chương trình đào tạo thạc sĩ Địa Tin học thuộc Khoa Công nghệ Thông tin

Nguyễn Duy Huy

(http://humg.edu.vn/dao-tao/sau-dai-hoc/Pages/chuong-trinh-dao-tao-thac-si.aspx?ItemID=6851)

File đính kèm