Thông báo triển khai NCKH của SV năm học 2014-2015

28/08/2014

Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên trong toàn Trường một số nội dung như sau:

 

  1. Sinh viên 3 năm cuối có kết quả học tập năm học 2013-2014 đạt mức khá, giỏi, được đăng ký thực hiện đề tài NCKH theo cá nhân hoặc từng nhóm (Không quá 5 sv/đề tài, mỗi sinh viên chỉ được chủ trì hoặc tham gia 01 đề tài). Nội dung nghiên cứu của đề tài không trùng lặp với nội dung của đồ án tốt nghiệp. Mỗi công trình NCKH của sinh viên chỉ có một cán bộ hướng dẫn. Một giáo viên được hướng dẫn tối đa 02 đề tài. Số lượng các đề tài có hỗ trợ kinh phí được phân bổ cho các Khoa chuyên môn (Khoa CNTT: 10 đề tài). Ngoài ra nhà trường khuyến khích các Khoa, Bộ môn tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên NCKH thông qua hình thức tham gia đề tài NCKH các cấp.
  2. Mỗi khoa lựa chọn 03 đề xuất gửi tham dự xét duyệt do Công ty dầu khí Rosneft tài trợ kinh phí.
  3. Thời gian và kế hoạch thực hiện:
  • Từ 25/8 đến 4/9 các Khoa, Bộ môn chuyên môn thông báo và chọn sinh viên làm NCKH, duyệt đề cương của đề tài, lựa chọn đề tài và giao trách nhiệm hướng dẫn cho cán bộ giảng dạy.
  • Từ 5/9 đến 10/9/2014, Phòng KHCN tiếp nhận danh mục và phiếu đăng ký các đề tài NCKH sinh viên từ các Khoa; tổng hợp, trình Ban giám hiệu thành lập Hội đồng xét duyệt lựa chọn đề tài để đưa vào thực hiện đầu tháng 10/2014